Новини от ДФЗ

ДФЗ изплати 70 млн. лева преходна помощ за тютюн за Кампания 2022

6 days 1 hour ago

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 70 млн. лв. (69 989 660 лв.) на 38 206 земеделски стопани по схемата за преходна национална помощ за тютюн. Финансовата подкрепа, утвърдена от Управителния съвет на Фонда, е изплатена в пълен размер за Кампания 2022 на производителите, които са отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Вирджиния“ и „Басми“ през референтния период 2007-2009.

   Размерът на подпомагането е обсъден с бранша на Консултативен съвет по тютюна, проведен на 17 януари 2023 г. Ставките са определени със Заповед на министъра на земеделието. Те остават същите както за предходните две години, тъй като одобреният бюджет по схемата за Кампании 2020-2022 е един и същ.

   При сортовата група „Басми“, за количества до 1 тон включително, стопаните получават подкрепа от 2,07 лв./кг (1,34 лв. + 0,73 лв.). За същата сортова група, но за количества над 1 тон до 2 тона, помощта е 2,01 лв./кг (1,34 лв. + 0,67 лв.), а за продукция над 2 тона – по 1,34 лв./кг. За сорт „Каба Кулак“ тютюнопроизводителите с предадени и изкупени количества над 2 тона през референтния период взимат по 1,05 лв./кг. Националното плащане за сорт „Бърлей“ е 0,77 лв./кг, а за „Виржиния“ – по 0,61 лв./кг.

   Преходната национална помощ за тютюн се прилага от 2015 г. Финансовата подкрепа се изплаща съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от трите години, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал културата.

 

       16 март 2023 г.                                   ДФ „Земеделие“

122 проекта за енергийна ефективност по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 са преминали предварителна оценка

6 days 1 hour ago

  Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

   122 проектни предложения с общо заявена безвъзмездната финансова помощ в размер на 106 054 895,71 лв. са преминали предварителна оценка по процедура „Енергийна ефективност“.

   От подадените 128 проекта, 6 се дублират и същите се считат за оттеглени на основание т. 13 от раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и допустимост“ към Условията за кандидатстване. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ на 24.02.2023 г., проектите по процедурата са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с предварително класираните проекти. Определеният бюджет по процедура „Енергийна ефективност“ е в размер на 29 337 000 лева.

  Законоустановеният срок за подаване на възражения пред Управляващия орган на ПРСР е 14 дни от публикуване на информация за присъдените точки по критериите за подбор на електронната страница на ДФ „Земеделие“.

 

              16 март 2023 г.                                       ДФ „Земеделие“ - РА

Всички кандидати за Кампания 2023 ще могат да подадат заявленията си в срок

1 week ago

 Всички бенефициери, кандидати по интервенциите на Директните плащания за Кампания 2023, ще могат да подадат в срок заявленията си за подпомагане. Кампания 2023 ще започне след публикуване на подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на директните плащания и подаването на заявленията за подпомагане.

    На 14 март 2023 г. в „Държавен вестник“ (бр. 23) беше публикувана Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Предстои завършване на процедурата по обществено обсъждане на Наредбата за условията и реда за подаване на заявления по интервенции за подпомагане на площ и за животни, като срокът за внасяне на предложения и коментари, обявен от Министерство на земеделието е до 22 март 2023 г. След отразяване на постъпилите становища и предложения, Наредбата ще бъде публикувана в „Държавен вестник“. Приемът на заявления за Кампания 2023 ще бъде възможен след нейното обнародване.

   В тази връзка системите ИСАК и СЕУ са недостъпни за работа по линия на интервенциите по Директните плащания поради извършване на актуализация, свързана с предвидените изисквания в приложимото законодателство. Целта е успешното и навременно стартиране на прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за Кампания 2023 г. Към настоящия момент земеделските стопани могат да се регистрират в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ.

   Припомняме, че за улеснение на кандидатите, в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ са публикувани видео ръководства за регистрация и работа със системата, a за допълнителна информация потребителите могат да използват и платформата за „Въпроси и мнения“.

 

15.03.2023 г.                                    ДФ „Земеделие“ - РА

До 15 март предприятията, засегнати от войната в Украйна, кандидатстват по подмярка 22.2 от ПРСР 2014-2020

1 week 1 day ago

   В 17.30 ч. на 15 март изтича срокът, в който се приемат заявления за финансова подкрепа по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) По подмярката е определен бюджет в размер на левовата равностойност на 3 500 000 евро. Приемът се отвори със Заповед № 03-РД/978 от 06.03.2023 г. на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласувана с министъра на земеделието. 

   Подпомагането по подмярка 22.2 ще се предоставя под формата на еднократна помощ. Тя има за цел да подкрепи преработвателните предприятия за преодоляване на пазарните дисбаланси в дейността им, вследствие на войната в Украйна.

   Допустими за подпомагане са микро-, малки и средни преработвателни предприятия, като и групи на производителите, признати от министъра на земеделието. Финансовата помощ се предоставя при условие, че кандидатите са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са осъществявали дейност през 2021 г. и 2022 г., като сумата от разходите за 2022 г. трябва да превишава приходите от дейността им за същата година.

   Максималният допустим размер на финансовата помощ за кандидати, които са преработвателни предприятия, е 100 000 лева. При определяне на максималния размер на помощта се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по линия на други финансови инструменти от националното и европейско подпомагане, отпуснати за преодоляване на последиците от руското нашествие в Украйна.

   Подмярка 22.2 е създадена с петнадесето изменение на ПРСР 2014 – 2020 г., което Правителството одобри в края на февруари 2023 г.

   Припомняме, че заявлението за подпомагане се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на ДФЗ – РА по адрес на управление на кандидата (юридическо лице или едноличен търговец).

 

 

          14.03.2023 г.                        ДФ „Земеделие“ - РА

Земеделските стопани могат да кандидатстват за зимни пръскания до края на седмицата

1 week 2 days ago

   До 17 март 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

  Припомняме, че помощта се предоставя на два етапа. В момента се приемат  документи за първия етап - за закупуване на продукти за растителна защита, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. При него стопаните получават до 324 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.

   Бюджетът на държавната помощ за 2023 г. е 8 000 000 лв. Тя има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

    Заявления за кандидатстване по схемата се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита до 19 май 2023 г. До 30 юни Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по схемата.

  Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

 

                    13.03.2023 г.                                                   ДФ „Земеделие“

Обявен е Индикативният график до края на юни за Кампания 2022

1 week 5 days ago

  Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви Индикативния график за плащанията към земеделските стопани за Кампания 2022 г., които приключват до 30 юни (чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013). Графикът е публикуван на интернет страницата на ДФЗ – РА.

   Субсидиите по Схемата за преразпределително плащане (СПП) бяха преведени на 9 март. Общо 52 501 земеделски стопани вече получиха над 107 млн. лв.

   Следващото плащане е за тютюнопроизводителите, които до 20 март ще получат преходна национална помощ за референтния период 2007-2009 г. Ставките за отделните сортови групи тютюн са определени със Заповед на министъра на земеделието. Те остават същите както за предходните две години, тъй като одобреният бюджет по схемата за Кампании 2020-2022 е един и същ. 

   По схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци” плащанията ще бъдат наредени между 10 – 31 март. Припомняме, че сроковете за доказване на реализираната от стопаните продукция за Кампания 2022 бяха удължени до 8 февруари тази година.

   По Мярка 10 „Агроекология и климат“ в периода 20 март – 10 април ще се извършат оторизации по направления „Традиционни практики за сезонна паша – Пасторализъм“, „Контрол на почвена ерозия“, „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС“ и "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство". Растениевъдите ще получат подпомагане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ в периода 20 май – 10 юни.

   По Мярка 11 „Биологично земеделие“ изплащането на субсидиите е предвидено за периода 1 май – 10 юни, тъй като продължава комуникацията с ЕК за индексация на ставките в съответствие със Стратегическия план.

   През април ще бъдат преведени средствата за подпомагане по три от схемите за Кампания 2022. Първата – за протеинови култури (СПК), ще бъде изплатена в периода 1 – 10 април. Между 10 и 20 април се предвижда оторизация на очакваното от всички стопани подпомагане за зелените директни плащания (ЗДП). Традиционно средствата за тях ще бъдат наредени преди Великденските празници. През последната десетдневка на месеца е предвидено и специалното плащане за култура памук.

   Окончателните оторизации по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения (НР1 и НР2) ще бъдат направени от 10 до 20 май. Доплащанията по мярка 12 „Натура – 2000 и Рамковата директива за водите” ще бъдат наредени през последната десетдневка на май.

   Средствата за младите земеделски стопани, както и доплащането по СЕПП, ще бъдат оторизирани между 1 и 10 юни. През втората десетдневка на юни подпомагане за Кампания 2022 г. ще получат и кандидатите по схемата за дребни земеделски стопани.

   Напомняме, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за сроковете, в които ще очакват финансова подкрепа.

 

                         10.03.2023 г.                                    ДФ „Земеделие“ 

Тютюнопроизводителите ще получат 70,5 милиона лева за Кампания 2022

1 week 5 days ago

   Финансов ресурс в размер до 70 500 000 лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2022 г. утвърди на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Право на подпомагане по тази схема имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007-2009 г. Продукцията им следва да е изкупна и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

   Размерът на подпомагането е обсъден с бранша на Консултативен съвет по тютюна, проведен на 17 януари 2023 г.

   Ставките за отделните сортови групи тютюн за Кампания 2022 са определени със Заповед на министъра на земеделието. Те остават същите, както за предходните две години, тъй като одобреният бюджет по схемата за Кампании 2020-2022 е един и същ.

   Ставките са:

    І. „Басми“:

    • за тютюнопроизводители с количества до 1 тон включително по 2,07 лв./кг (1,34 лв. + 0,73лв.);

   • за тютюнопроизводители с количества над 1 тон до 2 тона по 2,01 лв./кг (1,34 лв. + 0,67 лв.);

   • за тютюнопроизводители с количества над 2 тона по 1,34 лв./кг;

    ІІ. „Каба Кулак“ по 1,05 лв./кг;

   ІІІ. „Бърлей“ по 0,77 лв./кг;

 ІV. „Виржиния“ по 0,61 лв./кг.

    Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност. Те трябва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Друго условие, което им дава основание да получат субсидии по схемата, е да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на БАБХ. Третото условие, което им дава право да получат подпомагане, е да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 ха (чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП).

   Преходната национална помощ за тютюн се прилага от 2015 г. и се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

 

                   10 март 2023 г.                                        ДФ „Земеделие“ - РА

Одобрени са над 64 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици

1 week 5 days ago

    Общо 64 429 000 лв. ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2023 г., реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. 

   Одобреният финансов ресурс по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” е 36 717 000 лв. и 27 712 000 лв. по „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

   Помощта по двете схеми се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

     Съобразно постигната договореност с бранша по отношение на обслужването на предоставените от ДФ „Земеделие“ кредити през 2008-2010 г., погасяване на част от дължимите суми в размер на 20% от размера на задължението ще бъде извършено чрез прихващане от предоставеното подпомагане по схемите за хуманно отношение.

    През 2022 г. ДФ „Земеделие“ изплати 58 038 462 лв. за хуманно отношение към свинете. Птицевъдите бяха подпомогнати с 36 809 108 лв.

    Предстои Министерство на земеделието и Държавен фонд "Земеделие" да изготвят указания за прилагане на схемите.

 

                10 март 2023 г.                                       ДФ „Земеделие“ - РА

С 80 хил. лева се компенсират стопаните за унищожени животни и пчелни семейства

1 week 5 days ago

   Животновъдите и пчеларите ще бъдат обезщетени с 80 000 лв. чрез схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“.

  Финансовият ресурс беше утвърден от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Финансовата подкрепа по помощта се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път.

   Земеделските стопани могат да се компенсират за щети, причинени от природни бедствия до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории, в т.ч. отводки (пчелни семейства), както и на унищожени пчелни кошери на базата на данни от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД.

   Разпределеният бюджет е за компенсиране на щети, възникнали вследствие на наводнения и ураганен вятър през 2022 г. С тези средства ще бъдат подпомогнати стопаните, засегнати от наводнението през м. септември 2022 г. в област Пловдив, общ. Карлово, при което са унищожени крави, овце, коне, пчелни семейства и кошери, както и стопани с унищожени пчелни семейства в резултат на ураганен вятър в гр. Камено, област Бургас. На финансиране подлежат земеделски стопани от изброените области, които притежават констативни протоколи за унищожени животни, пчелни семейства и кошери.

   Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието, да изготвят указания за предоставяне на помощта.

 

                  10 март 2023 г.                                   ДФ „Земеделие“ - РА

Земеделските стопани получиха над 107 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане за Кампания 2022

1 week 6 days ago

    Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати 107 796 430,49 лв. по Схемата за преразпределително плащане (СПП). Подпомагане получиха 52 501 земеделски стопани, подали заявление за Кампания 2022. Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин и на база данните от окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022, одобрен със Заповед № РД 09-94 от 31.01.2023 г. на министъра на земеделието.

   Ставката за подпомагане по схемата е в размер на 140,81 лв. за един хектар. Тя е определена със Заповед № РД 09-226 от 7.03.2023г. на министъра на земеделието.

   Схемата за преразпределително плащане предоставя подпомагане за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

   Припомняме, че за Кампания 2021 плащането по схемата бе извършено в края на месец март миналата година. Тогава на земеделските стопани бяха преведени 104 млн. лв.

 

                 9 март 2023 г.                                           ДФ „Земеделие”-РА

ДФЗ кани всички застрахователи да се включат в схемата за застраховане на селскостопанска продукция

2 weeks ago

  Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно прилагане на схемата за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”.

    Образец на споразумението може да бъде намерен на сайта на ДФЗ.

  Припомняме, че до 9 юни 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за застраховане на селскостопанска продукция.

    Финансовият ресурс по помощта за 2023 г. е 3,5 млн. лв.

  Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

 

               8 март 2023 г.                                       ДФ „Земеделие - РА

От 8 март започват приемите по извънредната мярка 22 от ПРСР заради войната в Украйна

2 weeks 2 days ago

   На 8 март 2023 г. започва приемът на документи за подпомагане по извънредната мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и малки и средни предприятия (МСП), засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г.  

    От 8 до 17 март Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обявява втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020.

   За финансова подкрепа по подмярка 22.1 могат да кандидатстват земеделски стопани, които отглеждат пчелни семейства. В сектор „Пчеларство“ изплащането на помощта ще бъде на база предоставена справка от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните с броя на наличните пчелни семейства, установен съобразно извършен есенен преглед за 2022 г. и отразен в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар. Пчелните семейства е необходимо да се отглеждат в собствен животновъден обект, регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

   По подмярка 22.1 са допустими за подпомагане и производители на ягоди или малини, оранжерийно производство за площите за които не са получили подпомагане по подмярката през предходния прием.

    Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

  Разпределеният бюджет за помощта е определен до левовата равностойност на 2 808 407 евро. Един земеделски стопанин може да получи подпомагане не повече от 15 000 EUR (29 337 лева) – допустимият размер на помощта, записан в европейското законодателство. 

   Приемът по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020 г. ще започне също на 08.03.23 г. и ще продължи до 15.03.23 г.

   Подпомагането по подмярка 22.2 ще бъде под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Допустимите кандидати е необходимо да развиват своята дейност на територията на страната.

   За предстоящия прием по подмярка 22.2 е разпределен бюджет в размер до левовата равностойност на 3 500 000 евро.

   Максималният допустим размер на финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава 100 000 лева. При определяне на максималния размер на финансовата подкрепа ще се отчита и подпомагането на кандидата, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на Съюза, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна. Когато преработвателят е и производител той няма да получи подпомагане защото в качеството си на производител е получил тавана на помощта.

   Заявленията за подпомагане подмярка 22.1 ще се подават в общинските служби „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или по адреса на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

   По подмярка 22.2 документи се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на ДФЗ – РА по адрес на управление на кандидата.

   Приемът и по двете подмерки се отваря със Заповеди на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласувани с министъра на земеделието (за подмярка 22.1 със Заповед №03-РД/977, а за подмярка 22.2 – Заповед № 03-РД/978 от 06.03.2023 г.)

 

 06.03.2023 г.                                    ДФ „Земеделие“ - РА

Започва прием по схемата за застраховане на селскостопанска продукция

2 weeks 2 days ago

   От 6 март 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Приемът ще продължи до 9 юни. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 23 юни 2023 г. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда.

   В случай на пренотифициране на помощта и след получаване на окончателен номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, посочените срокове ще бъдат удължени. Финансовият ресурс по помощта за 2023 г. е 3,5 млн. лв.

   Бенефициери по помощта могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:

   - овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години; 

   - зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;

   - зеленчукови култури над 0.3 ха;

  - етерично-маслени култури над 0.5 ха;

  - тютюн над 0.1 ха;

  - зърнени култури над 3 ха;

  - маслодайни култури над 3 ха.

   Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.

   Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

   На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.

   Указания по схемата са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

 

                  6 март 2023 г.                                         ДФ „Земеделие“ – РА

Преведени са над 1,3 млн. лева за модернизиране на рибарските общини и бизнес

3 weeks 1 day ago

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над  1,3 млн. лв. (1 324 099 лв.) на 14 бенефициери по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). От финансираните проекти 11 се изпълняват по публичните мерки, а останалите три се реализират от частни кандидати.  

   Най-много средства, в размер на 731 154 лв., са преведени на осем Местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на аванси за финансиране на текущите разходи за 2023 г. Средствата се предоставят по мярка 4.2. „Изпълнение на Стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от  ПМДР 2014-2020. Чрез Стратегиите си за развитие, Местните рибарски групи подпомагат конкурентоспособното развитие на рибарските области, което се осъществява на принципа на публично-частното партньорството.

   Община Бургас получи авансово плащане в размер на 319 981 лв. по Процедура BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. Субсидията се отпуска за изграждане на защитена рибарска лодкостоянка в квартал „Сарафово“, гр. Бургас. Тя ще служи за сезонно укритие на малките рибарски лодки, като капацитетът на съоръжението е за 20 плавателни съда с дължина 6,5 м. С реализацията на проекта ще се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите от района. Съоръжението има и екологични функции – ще предпазва бреговата ивица в добро състояние.

   Близо 30 хил. лв. (29 901 лв.) са изплатени на Община Самоков за възстановяване на популацията на Европейския речен рак във водоемите на село Драгушиново. Безвъзмездната финансова помощ е преведена за проект по Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите“ от Стратегията на МИРГ "Самоков". С финансовата подкрепа на ПМДР 2014-2020 вече е изградена скулптурна композиция в центъра на с. Драгушиново, която представлява чешма с барелефи на речни раци. Силно замърсените площи с битови и промишлени отпадъци по поречието на река Искър са почистени, като притокът на чиста вода вече е възстановен. По проекта е организиран и семинар за влиянието на човешката дейност върху популацията на Европейския речен рак.

   По последния публичен проект ДФЗ – РА изплати 8 510 лв. на Народно читалище „Просвета-1927“ по Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“. Проектът е част от Стратегията на МИРГ "Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинно плащане за закупуване на персонални компютри, пречистватели на въздух с UVC лампа за дезинфекция и надграждане на интернет сайта на сдружението. Проектът ще способства за подобряване на потенциала за растеж и устойчиво развитие на рибарската област чрез опазване и популяризиране на нейното природно, историческо и културно морско наследство.

   Общо 168 241 лв. са преведени на двама честни бенефициери, чиято дейност е свързана с преработката на продукти от риболов и аквакултури (Процедура BG14MFOP001-5.014). По първия проект изплатената финансова помощ е в размер на 102 633 лв. Със средствата от ЕС  кандидатът е закупил и въвел в експлоатация ново оборудване за паниране на риба. Инвестицията ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на дружеството чрез разработване на нов пазарен продукт. Вторият бенефициер по процедурата получава 65 608 лв. Субсидията е за закупени нови машини за преработка на риби.

   Финансова подкрепа, в размер на 66 312 лв., получи частен бенефициер под формата на компенсаторни плащания за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” (Процедура BG14MFOP001-2.017). Със средства на ПМДР 2014-2020 предприятието не само е закупило стоки, суровини и материали за подпомагане на неговата дейност, но и е покрило част от направените допълнителни разходи за съхранение на продукция и за външни услуги.

 

             28 февруари 2023 г.                      ДФ „Земеделие“ – РА 

До 17 март овощарите и градинарите заявяват помощ за зимни пръскания

3 weeks 2 days ago

   До 17 март 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

   Бюджетът на държавната помощ за 2023 г. е 8 000 000 лв. Тя има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

   Припомняме, че помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. При него стопаните получават до 324 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.

   Средствата, които се предоставят за втория етап, покриват част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента. Те се прилагат в периода на масов листопад и гниене на листата. Размерът на помощта за този етап ще се определи след пренотифициране на държавната помощ за периода след 30.06.2023 г. и след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия. Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията.

   Важно е да се знае, че се подпомагат направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

   Заявления за кандидатстване по схемата се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита до 19 май 2023 г. До 30 юни Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по схемата.

  Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

 

                   27 февруари 2023 г.                                ДФ „Земеделие“ - РА

Животновъди получиха близо 615 хил. лева за реализация на българско говеждо месо

3 weeks 2 days ago

    Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 614 880 лв. на 127 животновъди по помощта de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“.

   Приемът по схемата продължи от 19 декември 2022 г. до 20 януари 2023 г., като съгласно указанията плащанията трябва да се извършат до 28 февруари 2023 г.

   По помощта са подадени общо 149 заявления, като 144 от тях са допустими за подпомагане. На 127 животновъди е платено, като на останалите 17 средствата ще бъдат преведени след приключване на административните проверки.

   Помощта се предоставя за животни, заклани в периода 1 октомври 2021 г. - 30 септември 2022 г., като размера на подпомагане е до 180 лв. на заклано говедо.     

   Говедата, предназначени за клане, следваше да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябваше да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо бе закланите животни да бъдат на възраст от 10 месеца включително, до навършване на 24 месеца.

   Припомняме, че бюджетът на помощта de minimis е 1 440 000 лв. Тя има за цел да подкрепи родните производители да реализират отгледаните от тях говеда предвид геополитическата криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, както и от продължаващите негативни последици от ковидпандемията.

 

                 27 февруари 2023 г.                             ДФ „Земеделие“ - РА

44 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 минават на следващ етап

1 month ago

   44 проектни предложения по процедура чрез подбор№ BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на последващ етап за обработка – Оценка на Административно съответствие и допустимост.

   Припомняме, че определеният бюджет по процедура „Пътища“ е в размер на 97 790 000 лева. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ постъпилите проекти са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, като е извършено предварително класиране на 51 проекта. В законоустановения срок от 14 дни за подаване на възражения пред Управляващия орган на ПРСР не са получени жалби срещу присъдените точки по критериите за подбор.

    Заявената безвъзмездната финансова помощ по класираните 51 проекта е в размер на 140 177 804,28 лв. В тази връзка, подадените проектни предложения се обработват в условията на ограничен бюджет. 44 проекта, получили не по-малко от 20 бр. точки по критериите за подбор, за финансирането на които са необходими средства до 130% от бюджета, ще бъдат допуснати и разпределени за следващ етап от обработка – Оценка на Административно съответствие и допустимост. 7 проекта не преминават на следващ етап.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с класираните проектите.

 

          20 февруари 2023 г.                                     ДФ „Земеделие“ - РА

УС на ДФЗ утвърди 3% годишна лихва по кредити за инвестиции в селското стопанство

1 month ago

    Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от Фонда инвестиционни кредити за 2023 г.

   През периода от 2002 до началото на 2014 г. годишният лихвен процент по пряко отпусканите кредити беше в размер на 6%. От 2014 г. този лихвен процент е намален на 5%, а през 2016 г. на 4%. През 2019 г. и 2020 г. лихвеният процент, прилаган за инвестиционни кредити, беше в размер на 3%, а в периода 2021 г. – 2022 г. на 2,5 %.

    От облекчените лихвени условия могат да се възползват земеделските производители, кандидатстващи за инвестиционни кредити, отпускани пряко от Държавен фонд „Земеделие“.

 

                20 февруари 2023 г.                                         ДФ „Земеделие“ - РА

ДФЗ отпуска 3,5 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция

1 month ago

   На свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди ресурс от 3 500 000 лв. за 2023 г. по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.

  До влизане в сила на новите схеми за държавни помощи, съгласно законодателството за държавните помощи след 2023 г., се предвижда сега действащата схема да се прилага до 30.06.2023 г.

   Целта на помощта е насърчаването на малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, и други неблагоприятни климатични събития, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица.

    През 2021 г. по искане на браншовите организации схемата беше пренотифицирана, като в обхвата ѝ бяха включени зърнените култури: пшеница, ечемик, царевица и маслодайни: слънчоглед и рапица.

   Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии към застрахователните компании.

   При плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн подпомагането е не повече от 195 лв. на хектар. При зърнени и маслодайни култури подпомагането е до 21 лева на хектар.

   Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.

 

            20 февруари 2023 г.                                  ДФ „Земеделие“ - РА

Отпускат се общо 11,3 млн. лева за финансиране на одобрени проекти по инвестиционните схеми за подпомагане

1 month ago

   Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 11 341 000 лв. по 4 инвестиционни схеми за държавни помощи за 2023 г. С отпуснатия ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти за подадени проекти и сключени договори от предходни приеми.

   По схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” одобреният бюджет в размер на 9 150 000 лв. Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати групи или организации на производители. Максималният размер на помощта е в размер до 120 хил. лева, като се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции. Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции за машини, оборудване, линии за подготовка, охлаждане, съхранение, както и за машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.

   По схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко” бюджетът е 1 600 000 лв. Средствата ще помогнат на малки и средни фермери да повишат на конкурентоспособността посредством механизация на процесите чрез съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 25 000 лева.

   По схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“ утвърденият бюджет е 452 000 лв. Целта на схемата за инвестициите в мини мандри е да се подпомогнат малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи животни в отдалечени или труднодостъпни райони на страната, по-лесно да реализират продукцията си, да увеличат доходите си, както и да механизират процесите по преработка. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 60 000 лева.

   Утвърденият финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” е в размер на 139 000 лв. Целта на помощта е подпомагане на собственици на животновъдни ферми, които произвеждат храни от животински произход, за изграждането на кланични пунктове отговарящи на изискванията за добив и транжиране. Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 90 000 лева.

 

            20 февруари 2023 г.                                          ДФ „Земеделие“ – РА

Checked
2 hours 13 minutes ago
Новини