ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ И ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТ

http://www.agro-house.bg

 

ПРЕАМБЮЛ

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от „Земеделска къща“ ООД със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, ж. к. Клуцохор, бл. 18, вх. Б, ет. 4, ап. 11, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201701276, тел.: 082 834 189; 0882 805 065, електронна поща: ruse@agro-house.bg, представлявано от Управителя Виктория Димитрова Манолова  (наричано по-долу за краткост ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД или Собственик) информационни ресурси, консултантски и търговски услуги, софтуерни приложения и стоки на потребителите през уебсайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес www.agro-house.bg (наричан по-долу за краткост продукта или уебсайта) и урежда отношенията между Собственика и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители и регистрираните консултанти на стоките и услугите, достъпни чрез уебсайта.

Моля, прочетете Общите условия за ползване на стоките и услугите, достъпни през уебсайта. При влизане в уебсайта (както и при натискане на електронна препратка, бутон, check-box или какъвто и да било обект от уебсайта) Вие декларирате и заявявате, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате, със самото ползване на услугите, предоставяни посредством уебсайта. В случай, че не приемате настоящите Общи условия, моля не използвайте уебсайта.

 

І. ДЕФИНИЦИИ

1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. "Земеделска къща" ООД е търговско дружество, ЕИК 201701276, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, ж. к. Клуцохор, бл. 18, вх. Б, ет. 4, ап. 11, тел. (+359 82) 834 189, e-mail: ruse@agro-house.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: http://agro-house.bg е лице, нерегистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.

1.3. Уебсайтът agro-house.bg е клубен портален уебсайт (портал) - виртуален програмно-информационен ресурс, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят консултантски услуги, информационни и програмни приложения, услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани защитени протоколи.

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта от ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД информационни услуги и ресурси.

1.9. "Потребителски профил" е обособена част в agro-house.bg., съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от agro-house.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до приложенията, да заявява и закупува продукти и услуги, да ползва консултантски услуги и др.

1.10. "Потребителско име" е електронната поща на потребителя, въведена при първоначалната регистрация, посредством която той се индивидуализира в agro-house.bg.

1.11. "Парола" е генериран от администратора код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.12. "Потребителско съдържание" е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само мнения и коментари.

1.13. „Консултант“ е физическо или юридическо лице със специални експертни знания в различни области на науката и техниката, като счетоводство, право, земеделие, зооинженерство, ветеринарство и др., предоставящо услуги на регистрираните потребители.

1.14. „Консултантски профил“ се създава с попълване на регистрационна форма от консултанта. Профилът включва предоставена доброволно от консултанта информация за услугите, които предлага, професионалните му качества и всякакви други данни, които са необходими за осъществяване на връзка между консултанта и потребителя.

1.15. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.16. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.17. "Форум" е Уебсайт, чието съдържание са коментари, описания на събития и други информационни материали, представени в членовете на клуба.

1.18. „Софтуерно приложение“ е написан на програмен език продукт, обработващ потребителско съдържание.

 

ІІ. ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ УСЛУГИ И СТОКИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СОБСТВЕНИКА

2. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД е онлайн платформа, осигуряваща връзка на ПОТРБИТЕЛЯ с избран от него компетентен КОНСУЛТАНТ, отговарящ на нуждите и желанията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД дава право на КОНСУЛТАНТИТЕ да използват платформата за реклама за предварително заплатен период от време. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД предоставя право за работа с различни софтуерни модули на продукта agro-house.bg в режим on-line, правото за ползване на който е неизключително и не може да се преотстъпва. Връзка между Потребителя и Консултанта може да се осъществява и посредством предоставяни от ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА софтуерни приложения. Месечните такси за абонаментно ползване на продукта са публикувани в ценовата листа на уеб страницата на продукта (http://clients.agro-house.bg). ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД има право едностранно да извършва промени в ценовата листа на продуктите си, като промените влизат в сила от деня на публикуването им, изпращането им по електронен път на потребителя и консултанта или предоставянето им на потребителя и консултанта на книжен, магнитен или оптичен носител.

3. Част от Услугите на Уебсайта agro-house.bg се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са:

- достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта agro-house.bg;

- достъп до списъка на предлаганите от Собственика услуги;

- новини, обяви, информация за предстоящи събития, обучения и семинари, с изключение на платените обучения и семинари, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове, свързани с агробизнеса, или друго предоставено от ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД съдържание.

4. Използването на част от Услугите на Уебсайта agro-house.bg е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са:

- достъп до списък с предоставяните консултантски услуги, както и кратка информация за свързаните с конкретната услуга консултанти;

- осъществяване на връзка на ПОТРЕБИТЕЛЯ с избран от него КОНСУЛТАНТ;

- услугата "Форум", в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да публикува свои практики, коментари, мнения и предложения и други.

5. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД, както и между КОНСУЛТАНТИТЕ и ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД, във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта agro-house.bg се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта agro-house.bg.

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КОНСУЛТАНТИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.agro-house.bg ("регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ, респективно КОНСУЛТАНТИ"). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на Уебсайта www.agro-house.bg ("нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ"), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 3.

7. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.agro-house.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КОНСУЛТАНТИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

8. За да може да използва услугите по т. 4 на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ трябва предварително да се регистрират, като попълнят съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line).

8.1. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Потвърди", регистрираният потребител и регистрираният консултант извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. Със записването им на съответен носител в сървъра на собственика чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Собственикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на регистрирания потребител и регистрирания консултант, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането им и възпроизвеждане на електронните им изявления за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Потребител на уебсайта, който използва услуги, предоставяни посредством него без да се е регистрирал, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на услугите, предоставяни посредством уебсайта. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес www.agro-house.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

8.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да заяви получаването на достъп до всички предлагани от Земеделска къща услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ са длъжни да предоставят пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Земеделска къща данни, както и да ги актуализират в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ гарантират, че данните, които предоставят в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализират своевременно.

8.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, Земеделска къща има право да откаже регистрацията.

 

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ ПРОФИЛ

9. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва имейл, който е неговото потребителско име. Чрез него ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 4. Земеделска къща не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

10. При регистрацията си КОНСУЛТАНТЪТ посочва имейл, който е неговото потребителско име. Чрез него КОНСУЛТАНТЪТ получава достъп до Консултантския си профил и съдържащите се в него данни.

11. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

12. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ е забравил паролата си, той заявява това пред администратора, като изпраща съобщение посредством бутона "Забравена парола" и получава нова парола на електронната си поща, след идентификация с ЕИК/Булстат №.

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да уведомява незабавно Земеделска къща в случай на съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с потребителския профил.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

14. Потребителят дължи заплащане на Консултанта според договореностите между тях за предоставените от Консултанта услуги.

15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и инсталиране на съответните софтуерни приложения) и достъп до Интернет, за да ползва предоставяните от ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД Услуги.

16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.agro-house.bg , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени в тези Общи Условия.

17. Потребителят има право писмено да поиска от Собственика потребителското му име да бъде променено.

18. Потребителят няма право да:

а/ създава и разпространява модификации и инструкции за модификация, общи интерфейсни изгледи или езикови пакети.

б/ разрешава на трети лица да използват Услугите и приложенията, освен при горепосочените условия, да  извършва обратна разработка (reverse engineering), декомпилира, създава производни разработки, базирани на Продукта, за разпространение или използване извън компанията на потребителя.

в/ използва Услугите по начин, който насърчава или подпомага терористични действия и организации, софтуерното пиратство или всяка друга форма на незаконна или вредителска дейност.

г/ изменя и/или премахва каквито и да било знаци и/или етикети, свързани с авторските права на производителя, от която и да било част на кода, както и в заглавията, на който и да било скриптов файл.

д/ разпространява Продукта (освен ако няма сключен договор за дистрибуция със ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД).

е/ разпространява отделни копия на файлове, библиотеки или други програмни материали, част от продуктовия пакет.

ж/ разпространява или модифицира графични елементи, изходния код (source code) или каквито и да са части от съдържанието на носителя, на който е получил Продукта, както и да използва, разпространява или модифицира кода на други приложения, комплектовани с Продукта.

19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните Услуги да не разполага на сървъра на Земеделска къща ООД и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско или открито сексуално съдържание

г. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

д. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

е. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото;

ж. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

з. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

и. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

й. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

к. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД услуги:

а/ да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

б/ да уведомява незабавно Земеделска къща ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

в/ да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

д/ да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up - изскачащи прозорци", "blind link - заслепяващи линкове" и други подобни).

21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да поиска писмено от Собственика да прекрати използването на предоставяните от Земеделска къща ООД Услуги, като поиска да се деактивира предоставянето им или да му бъде прекратена регистрацията в Уебсайта www.agro-house.bg, съответно да преустанови използването на Услугите по т. 4. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ - от момента на преустановяване ползването на услугите. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до сървърите и да изтрие разположеното от него Потребителско съдържание или част от него, свързана с конкретното приложение, чието прекратяване се иска, в съответствие с настоящите Общи условия. Деактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта http://www.agro-house.bg, включително чуждо Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Сайта услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта http://www.agro-house.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

24. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД.

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА

25. КОНСУЛТАНТЪТ има право да използва Услугите на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД за рекламни цели при заплащане на посочени в ценовата листа цени.

26. В случай, че посредством ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД бъде осигурена връзка на КОНСУЛТАНТА с конкретен ПОТРЕБИТЕЛ, Консултантът се задължава да предоставя нужните знания и помощ на Потребителя.

27. КОНСУЛТАНТЪТ има право да откаже предоставяне на услугите си на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният не спазва настоящите Общи условия.  

28. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава при ползване на предоставяните от ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД услуги:

а/ да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

б/ да уведомява незабавно Земеделска къща ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

в/ да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

д/ да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up - изскачащи прозорци", "blind link - заслепяващи линкове" и други подобни).

29. КОНСУЛТАНТЪТ има право по всяко време да поиска писмено от Собственика да прекрати използването на предоставяните от Земеделска къща ООД Услуги, като поиска да се деактивира предоставянето им или да му бъде прекратена регистрацията в Уебсайта www.agro-house.bg, съответно да преустанови използването на Услугите по т. 4. От момента на прекратяване на регистрацията ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД спира достъпа на съответния КОНСУЛТАНТ до профила и има право да спре достъпа до сървърите и да изтрие разположената от него информация или част от нея, в съответствие с настоящите Общи условия. Деактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

30. КОНСУЛТАНТЪТ няма право да извършва действията, посочени в т. 18 от настоящите условия.

31. КОНСУЛТАНТЪТ има задълженията по т. 19 от настоящите условия.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД

32. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за нормално ползване на Услугите .

33. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ използват предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и консултантския профил.

34. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД се задължава да съхранява документацията, уреждаща отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, за да послужи тя като доказателство пред компетентния държавен или арбитражен орган при неизпълнение на договореностите между страните.

35. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД има право да предоставя “Потребителско съдържание” и информацията, предоставена на консултантския профил на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Земеделска къща ООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

36. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.agro-house.bg, включително в Потребителските и консултантски профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА при ползване услугите на Уебсайта http://www.agro-house.bg.

37. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КОНСУЛТАНТИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

38. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД спира достъпа на потребител до потребителския му профил и изтрива Потребителското му съдържание в 7 дневен срок от постъпване на писмено искане по т. 21.

39. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД спира достъпа на КОНСУЛТАНТА до профила му и изтрива предоставената от него информация в 7-дневен срок от постъпване на писменото искане по т. 29.

40. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 4, както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

41. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта http://www.agro-house.bg, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА със съобщение на съответните интернет страници, в профилите им или на електронните им пощи.

42. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител и Регистрирания консултант кукита (бисквитки). Подробна информация за използвани от уебсайта “бисквитки” бихте могли да получите в Декларацията за поверителност.

43. При неплащане на дължимата такса за абонаментно ползване на съответното приложение или услуга ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД прекратява достъпа на консултанта до своя сървър и създадената база данни, без да носи каквато и да е отговорност.  В 3-дневен срок от постъпване на плащане достъпът се възстановява.

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

44. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ имат достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ имат достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и нямат право да използват, записват, съхраняват, възпроизвеждат, променят, адаптират или разпространяват публично обекти на интелектуална собственост, които са им станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване при условие, че не застъпва интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ нямат право да премахват знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД или друг ПОТРЕБИТЕЛ, респ. КОНСУЛТАНТ.

45. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайта http://www.agro-house.bg, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

46. КОНСУЛТАНТЪТ е единствено отговорен за законността на информацията, съдържаща се в консултантския му профил, която публикува или прави достъпна чрез ползването на услугите на Уебсайта http://www.agro-house.bg, както и за действията си по публикуването й и за последствията от това публикуване.

47. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост - материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание и Консултантския профил на http://www.agro-house.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

48. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ счита, че негови права са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт със ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД. Уведомлението следва да съдържа точно описание на нарушението и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ, респективно КОНСУЛТАНТА.

 

IX. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

49. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за нормално ползване на Услугите, съгласно настоящите Общи условия.

50. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА  ООД не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Освен това, ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта www.agro-house.bg.

51. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

52. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на форсмажорни обстоятелства извън неговия контрол - в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД.

53. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето, на която и да било от Услугите, достъпни чрез Уебсайта http://www.agro-house.bg.

54. Страните приемат, че ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за възможното  временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

55. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ декларират, че осъзнават възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.agro-house.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ декларират, че няма да претендират каквито и да било обезщетения от ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

56. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД няма задължение да предоставя безплатна техническа поддръжка за инсталация и работа на приложенията, с изключение на първоначалното инсталиране на продукта при закупуване. При необходимост, клиентът може да получи допълнителна техническа помощ при цени и условия, определени от  ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД.

57. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД няма задължение да предоставя техническа поддръжка за разработки на трети страни, включително модификации на кода, общи интерфейсни изгледи или езикови пакети на който и да било потребител. В случай че Продуктът е модифициран с помощта на инструкции за модификации на трета страна или по какъвто и да е друг начин, ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД има право да откаже техническа поддръжка и не носи отговорност за действията на неоторизираното лице и има законово основание да предяви съдебен иск както срещу клиента, така и срещу неоторизираното лице (ако са различни физически или юридически лица).

 

Х. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

58. С посещението си в уебсайта и приемане на настоящите Общи условия потребителят се съгласява ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД да има право да събира и използва информация относно съответния потребител и консултант, без значение дали лицето се регистрира като регистриран потребител, респ. консултант или не. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, ЕГН, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която потребителят или консултантът въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят, респ. Консултантът декларира, че дава съгласието си, предоставените на собственика лични данни да бъдат използвани от последния, да бъдат включвани в база данни и да бъдат използвани за или във връзка, но не само с управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна дейност, маркетингова, рекламна, здравна и социално-осигурителна дейност и други всякакъв друг вид дейности. С посещението си в уебсайта потребителят, респ. консултантът заявява, че е уведомен от собственика за получателите на информацията, правото на достъп до данните, начина на съхранение и сферата на ползването им.

59. Собственикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия потребителите и консултантите се съгласяват, че собственикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на сайта и електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с потребителите; управление на поръчките, доставяне на стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на собственика, потребителите и консултантите; измерване на ефективността на услугите на собственика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на собственика и друга подобна информация по поща, телефон и/или електронна поща; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, собственикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които собственикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на стоките).

60. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни потребител, респ. консултант може да възрази срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Потребителят и Консултантът имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до собственика на контактите, посочени в края на Общите условия. На същите места потребител или консултант може да се свърже със собственика в случай на неоторизирано попълване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

61. По всяко време потребител или консултант би могъл да се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на собственика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати съобщение за това на електронна поща: ruse@vaconsult.eu

62. С приемането на Общите условия потребителите и консултантите изрично дават съгласието си собственикът да им изпраща на предоставените адрес, електронна поща и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н, посочени в настоящите Общи условия. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

 

ХI. ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ И КОНСУЛТАНТ

63.Собственикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя и консултанта, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

64. В регистрационната форма, попълвана от регистрирания потребител и регистрирания консултант при регистрацията, собственикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Декларацията за поверителност и Декларация за съгласие за обработка на лични данни регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

65. Ограниченията по т. 63 не се прилагат, в случай че потребителят, консултантът или лица под техен контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай собственикът има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

ХІI. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА.

66. Собственикът събира и използва данните за потребителите и консултантите по т. 1.12 по-горе за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на потребителя или консултанта, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за собственика.

67. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят, респ. консултантът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят и Консултантът имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до собственика на посочените адрес или електронна поща за контакти.

68. Извън описаните в настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Декларацията за съгласие за обработка на лични данни случаи, собственикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и консултанта и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други.

 

ХІIІ. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

69. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на уебсайта и електронния магазин в съответствие с настоящите Общи условия.

70. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните услуги.

71. ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА ООД има право да дезактивира и/или заличи потребителското име и паролата за достъп до консултантския профил на регистрирания консултант и/или да изтрие цялото съдържание при липсата на абонаментно плащане за услугата в период повече от 60 дни.

72. Собственикът има правото да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител или до профила на регистрирания консултант и в случай, че регистрираният потребител, респ. консултант, наруши право на интелектуална собственост на собственика върху съдържащите се на уебсайта обекти на интелектуална собственост.

 

ХІV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

73. Доколкото предоставяните от собственика стоки и/или услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от собственика.

74. При извършване на промени в настоящите Общи условия, собственикът довежда до знанието на потребителя и консултанта извършените промени чрез публикуването им в уебсайта. Собственикът предоставя на потребителя и консултанта срок от 7 работни дни да се запознае с промените в Общите условия.

75. Ако в рамките на срока по т. 71 по-горе потребителят и консултантът, не заявят, че отхвърлят промените, се счита, че са обвързани от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на услугите за нерегистрирани потребители съгласно настоящите общи условия, предоставяни посредством уебсайта.

76. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща ruse@agro-house.bg.

77. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ХV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

78. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Потребителя, както и между Собственика и Консултанта, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред родово компетентния съд в гр. Русе.

 

ХV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИКА И КОНТАКТИ

1. Търговска фирма: „Земеделска къща“ ООД;

2. Единен идентификационен код: 201701276;

3. Седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж. к. Клуцохор, бл. 18, вх. Б, ет. 4, ап. 11;

4. Адрес за кореспонденция гр. Русе, ул. Стефан Караджа № 10;

5. Телефони за контакт: 082 834 189; 0882 805 065;

6. Електронна поща: ruse@agro-house.bg

7. Уебсайт: http://www.agro-house.bg

 

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн по електронна поща или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък.

 

Посоченият в по-горе адрес за кореспонденция на Собственика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

 

 

Настоящите Общи условия са в сила от 21.03.2018 г.